| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการรณรงค์ รู้จักสื่อ รู้ใช้สารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมสร้างสังคมความรู้ให้กับชุมชนทั่วประเทศไทยผ่านชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ปิยฉัตร ล้อมชวการ
 
แหล่งทุน มูลนิธีเพื่อการพัฒนาเด็ก แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2556