| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการประเมินผลการนำนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่การปฏิบัติระดับประถมศึกษาทั้งในโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
   
ผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
 
แหล่งทุน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2555