| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการประเมินผลการดำนินตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) กรมการพัฒนาชุมชน
   
ผู้วิจัย อาจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
 
แหล่งทุน กรมการพัฒนาชุมชน
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2556