| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานประกอบการสปาไทยเพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นสถาบัน ฝึกอบรมวิชาชีพสปาในภูมิภาคอาเซียน (2 โครงการย่อย)
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
 
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2557