| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและผู้บริหารศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
รศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์
รศ.สุจิตรา หังสพฤกษ์
ผศ.เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
อ.ณรงค์ ทีปประชัย
 
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2555