| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริการส่วนตำบลและเทศบาลตำบล
   
ผู้วิจัย นายวิศิษฎ์ มั่นชูพงศ์
นายนันทวุฒิ อินทร์งาม
 
แหล่งทุน องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ในเขตจังหวัดอุดรธานี (18 หน่วยงาน)
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2555