| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
ดร.อลงกต วรกี
 
แหล่งทุน กรมการปกครอง
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2556