| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
 
แหล่งทุน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปีที่ทำวิจัย 2554
ปีที่แล้วเสร็จ 2556