| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการพัฒนากฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (Local Direct)
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
ดร.ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ
นายธีรวัฒน์ ว่องแก้ว
นายสุรินรัตน์ แก้วทอง
 
แหล่งทุน กรมการค้าภายใน
ปีที่ทำวิจัย 2555
ปีที่แล้วเสร็จ 2557