| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการกิจกรรมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับ การใช้ ICT เพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้หญิงที่ทำงานที่บ้าน ภายใต้นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชนโดยใช้ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นฐาน
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
 
แหล่งทุน สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่ทำวิจัย 2555
ปีที่แล้วเสร็จ 2556