| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการแนวทางในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
นางปาลีรัตน์ การดี
ว่าที่ ร.ต.ดร.ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล
นายชัฐพล สายะพันธ์
นางชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล
นายสุเทพ จันทร์เขียว
 
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่ทำวิจัย 2555
ปีที่แล้วเสร็จ 2557