| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ตัวชี้วัดที่ 4.4 และ 4.5)
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
 
แหล่งทุน กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่ทำวิจัย 2555
ปีที่แล้วเสร็จ 2556