| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดจำนวนช่องรายการในโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน
   
ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พตท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท
 
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย 2555
ปีที่แล้วเสร็จ 2555