| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนด้วยเตาเผาขยะปลอดมลพิษพร้อมเตา (ระยะที่2)
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ยุทธนา ธรรมเจริญ
 
แหล่งทุน สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
ปีที่ทำวิจัย 2555
ปีที่แล้วเสร็จ 2556