| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พตท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
อาจารย์ ดร.นลินี ณ นคร
อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
อาจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
 
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ทำวิจัย 2555
ปีที่แล้วเสร็จ 2555