| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ (ประเมินภายนอก) ตามโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read for Life)
   
ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง
 
แหล่งทุน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ปีที่ทำวิจัย 2555
ปีที่แล้วเสร็จ 2556