| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
   
ผู้วิจัย อาจารย์เธียรชัย ณ นคร
 
แหล่งทุน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย 2555
ปีที่แล้วเสร็จ 2555