| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (พ.ศ.2556-2559)
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
อาจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
 
แหล่งทุน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
ปีที่ทำวิจัย 2555
ปีที่แล้วเสร็จ 2556