| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการศูนย์ กทม.1555
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์นพพร โทณะวณิก
 
แหล่งทุน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย 2555
ปีที่แล้วเสร็จ 2556