| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการประเมินผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูทั้งระบบ
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์
รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
อาจารย์ณรงค์ ทีปประชัย
 
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ทำวิจัย 2555
ปีที่แล้วเสร็จ 2556