| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยเพื่อรองรับความร่วมมือในประชมคมอาเซียน พ.ศ. 2558 : การชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนและชาวต่างชาติผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากสินค้าและบริการในประเทศไทย
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช
อาจารย์สรียา กาฬสินธุ์
 
แหล่งทุน สำนักงานกิจการยุติธรรม
ปีที่ทำวิจัย 2556
ปีที่แล้วเสร็จ 2557