| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการวิเคราะห์แร่ใยหินในน้ำดื่มที่ผ่านท่อซีเมนต์ใยหิน
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
นายประพัตร์ กรังพานิชย์
นางสาวเบญจวรรณ จันทพล
 
แหล่งทุน บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ปีที่ทำวิจัย 2556
ปีที่แล้วเสร็จ 2557