| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ
   
ผู้วิจัย นางสาวรสิกา อังกูร
นางอินทิรา นาคนัตร์
 
แหล่งทุน กรมการท่องเที่ยว
ปีที่ทำวิจัย 2556
ปีที่แล้วเสร็จ 2557