| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฎ์
 
แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
ปีที่ทำวิจัย 2556
ปีที่แล้วเสร็จ 2556