| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
การดำเนินการสำรวจและประเมินผลความสำเร็จการประชาสัมพันธ์ (ภายนอกองค์กร) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร
 
แหล่งทุน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีที่ทำวิจัย 2556
ปีที่แล้วเสร็จ 2556