| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อศึกษาและสนับสนุนการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในเขตปฏิรูปที่ดิน
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
 
แหล่งทุน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ปีที่ทำวิจัย 2556
ปีที่แล้วเสร็จ 2557