| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการจัดจ้างการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   
ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
 
แหล่งทุน กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่ทำวิจัย 2556
ปีที่แล้วเสร็จ 2557