| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ (ระยะที่สอง)
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร
รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกานดา วรพันธุ์พงศ์
 
แหล่งทุน สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2557