| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
 
แหล่งทุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2557