| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการ Competition Regulation for Broadcasting transmission Services in Thailand
   
ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ
 
แหล่งทุน Detecon Asia-Pacific Ltd.
ปีที่ทำวิจัย 2556
ปีที่แล้วเสร็จ 2557