| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตรวจและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแนวทางของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1
   
ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
 
แหล่งทุน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2557