| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการประเมินศักยภาพของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมชุมชน
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
 
แหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2557