| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการวิจัยการรับชมโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay - TV Audience Survey)
   
ผู้วิจัย ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ
 
แหล่งทุน บริษัทไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2557