| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมที่ 1 อบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่ AEC
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
 
แหล่งทุน จังหวัดลพบุรี
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2557