| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการวิจัยการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางและส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางในระบบสถาบันการเงิน
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
 
แหล่งทุน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2557