| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการการวิจัยเชิงบูรณาการวิทยาศาสตร์และการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทย โครงการวิจัยย่อยที่ 4 เรื่อง นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล
 
แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2557