| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการศึกษาการเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเลือกรับ/การถอนข้อสงวน/การเข้าเป็นภาคีตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ จำนวน 4 ฉบับ กิจกรรม : ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
   
ผู้วิจัย ผศ.วิชัย ศรีรัตน์
 
แหล่งทุน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2557