| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการชี้วัดสถานการณ์ทางสังคมเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยต่อกลุ่มเป้าหมาย
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์
 
แหล่งทุน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2557