| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการ "Study on Social Transfer Schemes to Support Children in Poor Families in Thailand" (ระยะที่ 3)
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน
 
แหล่งทุน UNICEF
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2557