| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่หลักการปฏิบัติงานสภา และแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น ครั้งที่ 8
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
 
แหล่งทุน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย 2558
ปีที่แล้วเสร็จ 2558