| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการจัทำคู่มือแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcastinmg Competition Regulation Guideline Project)
   
ผู้วิจัย ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ
 
แหล่งทุน บริษัทไทม์ คอลซัลติ้ง จำกัด
ปีที่ทำวิจัย 2558
ปีที่แล้วเสร็จ 2558