| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการวิจัยเพื่อประเมินการรับรู้ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายต่อศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
 
แหล่งทุน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ปีที่ทำวิจัย 2558
ปีที่แล้วเสร็จ 2558