| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการประเมินผลการเผบแพร่สปอตโทรทัศน์รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน
   
ผู้วิจัย อ.ดร.ดรุณี จำปาทอง
 
แหล่งทุน บริษัทสมาร์ทโกล 35 จำกัด
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2558