| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการวิจัยการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง และส่วนแบ่งตลาดสินค้าสืนเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางในระบบสถานบันการเงิน
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกลิจ
 
แหล่งทุน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2558