| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (70/2557)
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
 
แหล่งทุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย 2557
ปีที่แล้วเสร็จ 2558