| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการพัฒนากลไกลวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเขิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน Develpoment of Community Enterprise Mechanism of Agrotourism for ASEAN Tourists
   
ผู้วิจัย ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา และ ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
 
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่ทำวิจัย 2558
ปีที่แล้วเสร็จ 2558