| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ระยะที่ 2
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
 
แหล่งทุน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ปีที่ทำวิจัย 2556
ปีที่แล้วเสร็จ 2558