| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการ "How do people respond to abrupt ecosystem changes? Using behavioral lab and field experiments to explore social - ecological linkages in common-pool resource system"
   
ผู้วิจัย อ.ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
 
แหล่งทุน The Beijer Institute of Ecological Economic / The Royal Swedish Academy of Sciences, Sweden
ปีที่ทำวิจัย 2558
ปีที่แล้วเสร็จ 2558