| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับเกษตรกรไทย
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม,
รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ,
รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน,
อ.ณรัฐ รัตนเจริญ, อ.เจนณรงค์ เทียนสว่าง
***นางศิริวรรณ หวังดี,
นางสาวกัลยาณี เด็ดดวง,
นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี,
นางสาวพิชญาภัค จันทร์นิยมาธรณ์
 
แหล่งทุน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย 2558
ปีที่แล้วเสร็จ 2558