| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ผู้วิจัย รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
 
แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ทำวิจัย 2556
ปีที่แล้วเสร็จ 2558